Ние развиваме

Револуционерни бизнис
софтверски решенија

Ние создаваме

Идеи за
најдобри резултати

Ние сме тим

Кој создава
професионален софтвер

Кога станува збор за анализа на податоци, Когнос има голем потенцијал и овозможува бројни извештаи за магацинското работење, за малопродажбата (ресторанското работење), за реализацијата и излезните фактури, финансиски извештаи, медицински дневници и лабараториски извештаи. Сите овие показатели ке придонесат за подобрување на информираноста на сопствениците, и секоја можна одлука после тоа ке има повисок степен на прецизност и исправност во себе. Во Когнос веруваме дека секое од понудените софтверски решенија треба да придонесат за штедење на време, рационализација на одлуките и поголема прецизност, прегледност и педантност во работењето. Голема вредност е e-mail reporting опцијата со која сопственикот е во можност сам да подеси кој извештај, во кој временски период и во кој интервал ке биде пратен на одредена електронска пошта. Пример во Когнос постои можност корисникот да подеси секој ден програмот да провери и истите да ги прати (во ПДФ формат) на електронска пошта по избор и тоа доколку има документи кои не се веќе пратени а се изработани односниот ден. Ова секако значи штедење на време и ресурси, излезните фактури може да стигнат кај клиентот пред хартиените копии, или влезните фактури (и ПЛТ - ата) може да пристигнуваат кај сметководителот (поединечно или рекапитуларно, или заедно) на денот на изработка а хартиените копии може да се однесат кога било. Ова е само дел од погодностите што ги овозможува Когнос.


мобилна
верзија