Ние развиваме

Револуционерни бизнис
софтверски решенија

Ние создаваме

Идеи за
најдобри резултати

Ние сме тим

Кој создава
професионален софтвер

Производот спаѓа во класа на апликативен софтвер наменет за деловна употреба на мали и средни компании во областа на ERP Enterprise Resource Planning, кој ги поддржува функционалностите: Материлна-магацинска евиденција (материјално книговодство) Малопродажба и POS функционалности Фактурирање (генерирање влезни ф-ри, излезни ф-ри, авансни ф-ри, профактури, понуди, порачки и сл. нематеријални документи) и даночна евиденција (книга на влезно-излезни фактури и соодветни извештаи) Финансиска евиденција за аналитика по клиенти (финансиска оператива, салда на клиенти, евиденција на уплата, благајничко работење) Главна книга (финансиско сметководство) Дополнително, софтверот е надграден со функционалности кои овозможуваат: Комплетно покривање на сите активности при работа на аптеки кои имаат договор со ФЗОМ Работа со серии (Прием и испорака на артикли по серии, извештаи за пратење на артиклите по серија, залихи по серии, следливост на настаните) Работа со сериски броеви (Прием и испорака на артикли по сериски броеви, пратење на артиклот по сериски број, извештаи по сериски броеви, материјални картички по сериски броеви, креирање сервисни работни налози) Ресторантско работење (продажба на артикли и услуги со маркирање по маси, креирање конечна (збирна) сметка по маса, креирање нормативи за артикли/услуги, автоматско празнење на магацинот по норматив, извештаи поврзани со ресторантското работење. Производство (креирање производствени работни налози, нормативи, извештаи поврзани со процесот на производство) Медицинска евиденција за ЗО кои вршат услуги од трудова медицина


мобилна
верзија