Ние развиваме

Револуционерни бизнис
софтверски решенија

Ние создаваме

Идеи за
најдобри резултати

Ние сме тим

Кој создава
професионален софтвер

При изработката на овој софтвер избран е пристап на имплементирање селектирани најоптимални функционалности од целокупното применливо знаење и искуство со примена на врвна технологија. Резултат на ваквиот пристап е изработка на логичка, интуитивна, максимално оптимизирана и интелигетна подлога за развој на софтвер со која се доаѓа до прозводство на специјализирани софтверски пакети за POS продажба (аптеки, продавници, трговски синџири,..), книговодствени пакети и намески софтвер. Апликациите се изработени со клиент – сервер технологија, и работат врз Windows платформа (компатибилна со Windows XP, Vista, 7, server 2003, server 2008). Оваа технологија овозможува паралелна работа на клиенти и централно одржување на складираните податоци. Базата на податоци е оптимизирана за максимално брз одзив и снимање на податоците без разлика на големината на податоците. Со примена на оваа технологија истотака се минимизира можноста за расипување на податоците при хардверски проблеми, а евентуалните проблеми со апликацијата и податоците можат однапред да се препознаат и со соодветни алатки брзо да се поправат. Поправката на проблемите со клиентот или серверот уште повеќе може да се олесни со можноста за поставување константен мониторинг на системот и автоматско праќање на известување (e-mail) во случај кога во системот ќе се случи некоја грешка.


мобилна
верзија