ЦЕНОВНИК

Когнос аптека

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.

Когнос малопродажба

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.

Когнос големопродажба

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.

Когнос материјално финансово

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.

Когнос медика (Цезар)

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.

Когнос андроид

Когнос програмата ја добивате на користење без надомест, но треба да се договориме за месечно одржување. За да го направиме тоа треба да контактираме за да добиеме информации: колку станици (мрежни или далечински), дали треба преземање постоечки податоци, модули за работа, cloud backup, користење клуб картички и сл.


мобилна
верзија